بدعت (معیارها و پیامدها)

تأمین کننده: فروشگاه مشعر

این کتاب برای تبیین معیار و ملاک و تعریف بدعت نوشته شده است و با رویکرد نقد نظر وهابیت در این رابطه می‌باشد. وهابیت، مفهوم بدعت را توسعه داده‌اند و اعمال رفتار زیادی از اعمال مسلمانان را تحت عنوان بدعت قرار داده و مسلمین را به بدعت متهم می‌کنند که در این کتاب با تبیین درست مفهوم و معیار بدعت بر اساس آیات و روایات، به این مسأله پاسخ داده شده است. این کتاب از چهار فصل تشکیل یافته است: در فصل اول: بدعت در لغت و اصطلاح تعریف شده و از منظر قرآن و حدیث نیز بررسی شده است. همچنین عوامل گسترش و ترویج بدعت بحث شده است. در ادامه تقسمات بدعت ذکر شده است، و با بحث « بدعت در بدعت» که به بررسی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه پرداخته این فصل به پایان می‌رسد. در فصل دوم: نقش اهل بیت(ع) در مبارزه با دعتها بررسی شده است. در این فصل مقابله اهل بیت(ع) با بدعت‌هایی همچون: جبر و تفویض، تشبیه و تجس