هدیة الزائرین

تأمین کننده: فروشگاه مشعر

مقدمه مصحح

 رســاله حاضــر کــه اثــری از مرحــوم محمدهــادی زائــر طهرانــی اسـت، در عهـد مظفرالدین شـاه (1314 ـ 1324ه .ق) در سـال 1321ه .ق، در کربـلا نوشـته شـده اسـت. در ایـن رسـاله کـه مرکـب از نثـر و نظـم اسـت، مشـاهدات مؤلـف و نیـز تحقیقـات وی از کتـب معتبـر تاریخـی بیـان شـده، تاریـخ مراکـز زیارتـی ماننـد مکـه مکرمـه و مدینـه منـوره و بارگاه هــای امامــان و امامــزادگان و نیــز مدفونیــن در بارگاههــا و نســب آنــان و همچنیــن ســاختمانها و گنبدهــا و تعمیــرات صورت گرفتــه در آنهــا، به طــور مفصــل ذکــر شــده اســت. مرحــوم زائــر طهرانــی در ایــن اثــر، توجــه زیــادی بــه کتیبه هــا، کاشـی کاری ها و اشـیای موجـود در اماکـن زیارتـی نشـان داده اسـت و اشـعاری را نیـز از خـود و شـاعران دیگـر ماننـد قاآنـی، ناصرالدینشـاه و... آورده اســت. وی کوشــیده اســت در حــد امــکان، مــاده تاریخ هــا را ذکـر و بازخوانـی کنـد. او گاهـی شـباهت های بناهـا را یـادآور میشـود، فاصله هــای مکان هــا را ذکــر می کنــد و...؛ امــا ایــن اثــر مشــتمل بــر نُه مقصود است.

قیمت هر تکی : ۵۴,۰۰۰ ریال
قیمت هر محصول(تکی): ۵۴,۰۰۰ ریال
قیمت مصرف کننده(تکی): ۰ ریال
حجم / وزن : ۲۵۴ گرم
ارسال توسط تأمین کننده
تحویل تا ۰ روز کاری آینده
تعداد در هر کارتن : ۱ عدد
امکان پرداخت در محل
۵۴,۰۰۰ ریال

محصولات مشابه در این گروه

زلال هدایت

۲۱,۰۰۰ ریال

به سوی حقیقت

۴,۰۰۰ ریال