تسبیح عقیق سلیمانی ۶ میل

۲۲۰,۰۰۰ ریال

تسبیح صدفی ۶ میل درجه ۱

۲۰۰,۰۰۰ ریال

تسبیح جید مشرف زرد ۶ میل

۱۸۰,۰۰۰ ریال

تسبیح ام عقیق ۶میل

۲۲۰,۰۰۰ ریال