تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷

آئین وهابیت

۳۰,۰۰۰ تومان

وهابیت و توسل

۲۴,۰۰۰ تومان

وهابیت و تبرک

۱۸,۵۰۰ تومان

شکست اوهام

۲۶,۵۰۰ تومان