تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷

آئین وهابیت

۳۰,۰۰۰ تومان

وهابیت و شرک

۱۶,۰۰۰ تومان

وهابیت و توسل

۲۴,۰۰۰ تومان

وهابیت و تبرک

۱۸,۵۰۰ تومان
ويژه

عیار حقیقت

۷۱,۵۰۰ تومان