تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷
۵% - ويژه

عدالت ترمیمی

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
۵% - ويژه

اقتصاد و جامعه

۳۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۵۰ تومان
۵% - ويژه

حقوق تطبیقی

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۵% - ويژه

حقوق کار (۱)

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان