تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷
۳۳% - ويژه

تکفیر مسلمین اردو

۳,۰۰۰ تومان
۲,۰۱۰ تومان