تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷
۳۰% -

حج(قرائتی)

۲۳,۵۰۰ تومان
۱۶,۴۵۰ تومان
۳۰% -

حج و ولایت فقیه

۲۱,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۵۰ تومان
۳۰% -

حج و محیط زیست

۱۹,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۰۰ تومان
۳۰% -

حج و حقوق بشر

۱۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۹۵۰ تومان
۳۰% -

حج و حق الناس

۱۳,۰۰۰ تومان
۹,۱۰۰ تومان
۳۰% -

حج و امت اسلامی

۲۱,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۰۰ تومان
۳۰% -

حج عارفان

۱۶,۵۰۰ تومان
۱۱,۵۵۰ تومان
۳۰% -

حج در قرآن

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۰% -

حج در آیینه عرفان

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۰۰ تومان
۳۰% -

حج برنامه تکامل

۲۶,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۰۰ تومان
۳۰% -

جامع الفتاوی حج

۲۳,۵۰۰ تومان
۱۶,۴۵۰ تومان