تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷
۳۰% - ويژه

حج و بیداری اسلامی

۸,۰۰۰ تومان
۵,۶۰۰ تومان
۳۰% - ويژه

استطاعت جسمی در حج

۱۴,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۳۰% - ويژه

میقات های حج و عمره

۲۴,۵۰۰ تومان
۱۷,۱۵۰ تومان
۳۰% - ويژه

حج و حقوق بین الملل

۲۴,۵۰۰ تومان
۱۷,۱۵۰ تومان
۳۰% - ويژه

گل واژه های حج

۵۳,۵۰۰ تومان
۳۷,۴۵۰ تومان
۳۰% - ويژه

ره توشه مبلغ در حج

۳۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۶۰۰ تومان