تماس با موسسه:  
۰۲۱۶۶۵۸۲۲۹۷
۳۳% - ويژه

در راه خانه خدا

۵,۵۰۰ تومان
۳,۶۸۵ تومان
۳۳% - ويژه

حج و بیداری اسلامی

۸,۰۰۰ تومان
۵,۳۶۰ تومان
۳۳% - ويژه

استطاعت جسمی در حج

۱۴,۰۰۰ تومان
۹,۳۸۰ تومان
۳۳% - ويژه

میقات های حج و عمره

۲۴,۵۰۰ تومان
۱۶,۴۱۵ تومان
۳۳% - ويژه

حج و حقوق بین الملل

۲۴,۵۰۰ تومان
۱۶,۴۱۵ تومان
۳۳% - ويژه

گل واژه های حج

۵۳,۵۰۰ تومان
۳۵,۸۴۵ تومان
۳۳% - ويژه

ره توشه مبلغ در حج

۳۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۴۶۰ تومان